Tiedolla johtamisen tilan arviointimalli organisaatioille


Mihin arviointimallia käytetään?

Tiedolla johtamisen tilan arviointimalli auttaa työyhteisöä tiedolla johtamisen kehittämisessä. Malli on tarkoitettu apuvälineeksi organisaation tietojohtamisen tilasta vastaaville henkilöille ja johdolle. Arviointimallin avulla organisaatio saa selkeän kokonaiskuvan siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan tietojohtamisen kehittämisessä ja sen avulla saa apua kehitystoimenpiteiden priorisointiin ja hyötyjen realisointiin. Organisaatio voi käyttää välinettä myös tietojohtamisen tilan seurantaan. (Sen avulla voi arvioida säännöllisesti kehitystoimien vaikuttavuutta ja määrittää edelleen jatkoaskelia ja seurata niiden toteutumista jatkuvan parantamisen periaatteella.)

Arviointimalli on organisaatioille tarjottu apuväline, jonka avulla muodostetaan kokonaiskuva ja yhteinen ymmärrys tiedolla johtamisen nykytilasta, tavoitetilasta ja tarvittavista kehitystoimenpiteistä tavoitteeseen pääsemiseksi.

Välineen avulla voi:
– ymmärtää tiedolla johtamisen teoreettisen viitekehyksen: mistä osatekijöistä tiedolla johtamisen tila rakentuu
– saada kuvan oman organisaation tiedolla johtamisen nykytilasta ja tavoitetilasta
– saada kuvan tarvittavista kehitystoimenpiteistä, niiden potentiaalista hyödyn ja työmäärän suhteen sekä priorisoida tarvittavat toimenpiteet

Mikä on arviointimallin tausta ja teoreettinen viitekehys?

Arviointimalli on luotu Tietokiri-hankkeessa asiakastarpeen selvittämiseksi. Mallissa käytetyt arvioinnin osa-alueet on muotoiltu data-analytiikan kypsyystasoa mittaavan DELTA-mallin[1] (Davenport et al.) pohjalta ja osa-alueet ovat linjassa myös Deloitten IDO-mallin kanssa.[2]


Mistä malli koostuu ja miten käytän välinettä?

Arviointimalli koostuu neljästä osiosta, joiden avulla tiedolla johtamisen teemaa voidaan hahmottaa ja arvioida. Osiot ovat:

  • Tietoon perustuva johtaminen, ohjaaminen ja organisaatiokulttuuri
  • Tiedolla johtamisen osaaminen ja kyvykkyydet
  • Tiedolla johtamista tukevat teknologiat ja työkalut
  • Tiedon ja datan saatavuus ja hyödynnettävyys

Arviointimallia voi käyttää Tietokiri.fi -sivustolta saatavilla materiaaleilla (ks. materiaalit keskustelun fasilitointiin + Excel-pohja havaintojen kirjaamiseen ja arviointiin tekstin lopussa). Tietojohtamisen tilan arvioinnin voi tehdä organisaatiossa itsenäisesti materiaalien avulla. Arviointi on saatavilla myös analysointi- ja raportointipalvelun tarjoamana palvelutuotteena, jossa lisäarvoa tuo konsultin tuki ja näkemys.

[1] Analytical Maturity Model (DELTA): https://www.ignet.gov/sites/default/files/files/Session%202%20-%20Slide%204%20Handout.pdf

[2] Deloitte Analytics Inside the Insight-Driven Organization (IDO): https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/deloitte-analytics/us-da-inside-the-insight-driven-organization-ido.pdf


Arviointitilaisuuden kulku:

Arvioinnissa onnistumisen avaimia ovat:

  • Arvioinnin toteuttamisessa tärkeintä on löytää yhteinen aika ja paikka.
  • Osallistujina on oltava organisaation avainhenkilöt ja asiasta vastaavat.
  • Arviointitilaisuuden juoksutukseen tarvitaan keskustelun fasilitoija ja kirjaaja, joiden on syytä paneutua Tietokiri.fi -sivustolta löytyviin arviointitilaisuudessa käytettäviin materiaaleihin ja metodiin jo ennakkoon.
  • Arviointimalli tarjoaa välineen keskustelulle ja kehittämistoimenpiteille – tähän organisaation kannattaa panostaa voimansa.


Tavoite ja hyöty:

Itsearviointivälineen avulla organisaatio saa yhteisen kuvan tietojohtamisensa nykytilasta ja tavoitetilasta sekä kehittymisen edellyttämistä toimenpiteistä. Välineen on tarkoitus nostaa tietoisuuteen tietojohtamisen teema, fasilitoida keskustelu ja auttaa yhteisen ymmärryksen muodostamisessa. Arviointivälineen avulla kehitysaskeleet voidaan arvioida ja priorisoida.

Arviointitilaisuuksilla kertyvä tieto auttaa myös konserninäkökulmasta tiedolla johtamisen edistämisessä. Organisaation saaman hyödyn lisäksi saadaan tietoa tulevien, myös valtiolle yhteisesti tarjottavien palveluiden tuottamiseksi.


Mistä saa apua?

Valtiokonttori ja Palkeet tarjoavat organisaatioille konsultatiivisena palveluna apua tiedolla johtamisen tilan arviointiin. Palvelun tarjoamassa arviointitilaisuudessa saadaan arviointivälineen avulla tehokkaasti kuva nykytilasta, tavoitetilasta ja sen edellyttämistä priorisoiduista kehittämistoimenpiteistä. Lisäarvoa tilaisuudessa tuo konsultin tuki ja näkemys.

Tiedolla johtamisen Arviointimalli organisaatioille esitys

Tiedolla johtamisen Arviointimalli excel


Käytitkö arviointimallia? Kerro palautteesi ja kehittämisvinkkisi!

Kerro kokemuksesi ja vinkkisi välineen parantamiseksi: analysointipalvelut@valtiokonttori.fi