Tiedot helpommin käyttöön uuden analyysialustan avulla – pilotti meneillään

Tietokirin tavoitteena on helpottaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Valtiolla tietoa on paljon, mutta se sijaitsee hajallaan useissa eri järjestelmissä. Yksi tietokirin hankkeista onkin julkishallinnon yhteisen analyysialustan ja konsernitiedon rajapintapalvelun kehittäminen. Tässä on otettu kuluneena vuonna isoja askeleita eteenpäin.

Analyysi- ja rajapinta-alustan tarkoituksena on kerätä hajallaan eri järjestelmissä ja vaikeasti saatavilla olevaa konsernitietoa yhdelle alustalle. Kun konsernitieto (eli tietoa virastojen toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta) on yhdellä alustalla, voidaan tuottaa ketterämmin ja laaja-alaisemmin tietopohjaisia analyysejä valtionhallinnon toiminnan kehittämisen tueksi.

Lakimuutos tukee tiedon hyödyntämistä

Hankkeeseen liittyen valtiovarainministeriö on valmistellut hallituksen esityksen, jossa ehdotetaan Valtiokonttorille ja Palkeille uutta analysointi- ja raportointipalvelutehtävää ja sen edellyttämää tiedonsaantioikeutta. Kun kyse on mm. taloutta ja henkilöstöä koskevista tiedoista, ovat tietosuoja- ja tietoturva-asiat erittäin keskeisiä. Valmisteluvaiheessa on asiaan kiinnitetty erityistä huomiota ja mukana on ollut eri virastojen tietosuojavastaavia. Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimistoa on konsultoitu. Osana hallituksen esitystyötä ja alustaprojektia toteutettiin alustalle tulevien henkilötietojen vaikutusten arviointi, jonka havaintoja ja tuloksia käytetään palvelun viimeistelyyn.

Lakimuutoksilla mahdollistettaisiin yhteisten palveluntuottajien rekistereissä olevan tiedon hyödyntäminen. Valtiokonttoria ja Palkeita koskeviin pykäliin muutoksia olisi tulossa vain vähän, mutta niiden avulla analysoidun tiedon hyödyntäminen valtion toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä olisi huomattavasti vaivattomampaa. Tavoite on, että laki tulee voimaan kevään 2020 aikana.

Palvelua kehitetään ympäristöjalanjälkianalyysin avulla

Tänä syksynä on rakennettu teknistä analyysialustapalvelua, joka mahdollistaa tiedon käsittelyn tietoturvallisesti ja vaatimusten mukaisesti. Alusta on nyt olemassa, mutta hyödyt saadaan vasta sitten, kun siellä on tietoa. Ennen lain voimaantuloa Valtiokonttori on pyytänyt virastoilta lupaa konsernitietojen hyödyntämiseen analysointi- ja raportointitoiminnassa. Saatujen lupien myötä tietojen hyödyntäminen on voitu aloittaa.

Alustapalvelun toimivuutta testataan ja kehitetään pilottianalyysilla. Pilotissa simuloidaan käyttötapausta, jossa tarvitaan useaa konsernitietolähdettä, koska koko alustan hyöty on juuri siinä, että se yhdistää useiden konsernitoimijoiden tietoja. Pilotiksi valikoitui virastojen ympäristöjalanjälkianalyysi, sillä tarvittavat tiedot ovat useassa eri järjestelmässä. Analyysi rajattiin tietojen käyttöluvan antaneen Maanmittauslaitoksen ympäristöjalanjälkeen. Pilotissa käsitellä henkilötietoja tai arkaluonteisia tietoja.

Pilotin avulla kehitetään mahdollisimman tehokasta ja turvallista tapaa tiedon valmisteluun, irrottamiseen, siirtämiseen sekä kiinnittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään tietoturvan ja -suojan prosesseihin. Tarkoituksena on määrittää ja dokumentoida tietoalustan toimintamalli ja operoinnin periaatteet sekä kehittää tietokirin analyysipalveluita vastaamaan vaatimuksia ja asiakastarpeita. Tällä hetkellä pilotissa ollaan vaiheessa, jossa käyttötapaukseen tarvittavaa tietoa irrotetaan ja tuodaan alustalle. Tavoitteena on, että loppuvuoden aikana muodostuu selkeä tiedonsiirron prosessi ja tiedon mallintaminen alustalle.

Konsernitieto kaikille helposti saatavaksi Tutkihallintoa.fi-sivuston kautta

Pilotin avulla analyysialustapalvelun teknologia, palvelu ja prosessit viilataan kuntoon, jotta lain tullessa voimaan meillä on valmius ottaa vastaan konsernitietoa analyysitoimeksiantoihin. Teknisesti ensimmäisten konsernitietolähteisen hyödyntäminen alustan kautta on mahdollista jo vuodenvaihteessa. Analyysialustan potentiaalin kannalta pilotti on vain pieni hanke. Ensi vuoden tavoitteena on jatkaa tietolähteiden kytkemistä analyysialustaan ja sen kautta toteuttaa suuremman mittakaavan projekteja.

Osana tiedolla johtamisen edistämistä halutaan konsernitietoa tehdä helposti saavutettavaksi ja ymmärrettäväksi kaikille. Analyysialustan lisäksi on rakenteilla kaikille avoin raportointipalvelu Tutkihallintoa.fi, johon kerätään julkista ja avointa tietoa selkeässä ja visuaalisessa muodossa. Palvelussa esitetään tietoa kuntien taloudesta sekä ja valtion taloudesta, henkilöstöstä ja tuloksellisuudesta. Sivusto avataan vuoden 2020 alussa, mutta voit jo nyt tutustua testiversioon osoitteessa www.tutkihallintoa.fi.

Lisätietoja analysointialustasta antavat:

Heikki Asikainen, Palkeet, heikki.asikainen(at)palkeet.fi
Miikka Saarteinen, Valtiokonttori, miikka.saarteinen(at)valtiokonttori.fi

Avainsanat: , ,

Tietoa kirjoittajasta: