Tietokiri-hankkeessa valmisteltu hallituksen esitys etenee eduskuntaan

Tietokiri-hankkeessa valtiovarainministeriössä valmisteltu hallituksen esitys (HE 20/2020) annettiin eduskunnalle 19.3.2020. Esityksessä ehdotetaan muutoksia Valtiokonttoria ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Palkeet) koskeviin lakeihin.

Esityksen tarkoituksena on edistää tiedolla johtamista ja tukea hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa niin valtioneuvostossa kuin sen alaisessa hallinnossakin. Tietojohtamisella voidaan parantaa toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä edellyttää osaamisen vahvistamista, toimintatapojen uudistamista ja tietovarantojen avaamista laajempaan käyttöön hallinnon sisällä.

Valtiokonttorille ja Palkeille ehdotetaan uutta analysointi- ja raportointipalvelutehtävää

Esityksen mukaan Valtiokonttori tuottaisi analysointi- ja raportointipalveluja valtion hallinnolle ja Palkeet puolestaan tuottaisi analysointi- ja raportointipalveluja asiakkailleen ja toimialansa kehittämiseksi.

Valtiokonttorille ja Palkeille annettaisi tehtävän hoitamisen edellyttämä tiedonsaantioikeus  valtion yhteisten palveluntuottajien toimialoiltaan keräämiinsä valtion virastoja ja laitoksia koskeviin toiminnan ja talouden tietoihin. Tiedot saataisi käyttöön maksutta ja salassapitosäännösten estämättä hallituksen esityksessä tarkemmin määritellyin rajauksin. Valtiokonttori toimisi valtionhallinnon analysointi- ja raportointipalvelujen tietojen rekisterinpitäjänä ja Palkeet talous- ja henkilöstöhallinnon analysointi- ja raportointipalvelujen tietojen osalta.

Analysointi- ja raportointipalveluissa hyödynnettävät tiedot kerätään valtion yhteisten palveluntuottajien tietojärjestelmistä. Yhteisiä palveluntuottajia ovat Valtiokonttori, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Hansel Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Senaatti-kiinteistöt, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus sekä Digi- ja väestötietovirasto. Analysointi- ja raportointipalvelutoiminnassa hyödynnettävät tiedot ovat seuraavilta toimialoilta: rahoitus ja taloushallinto, talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat, koulutus, toimitilat, tietohallinto sekä hanke-hallinto.

Tietojen käyttö toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset huomioiden yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa, etenkin turvasektorin asiantuntemusta hyödyntäen ja erityistarpeet huomioiden. Analysointitoiminnan tavoite on koota ja visualisoida tietoja tilannekuviksi ja ilmiöitä selittäviksi analyyseiksi sekä suunnitella ja toteuttaa kehittämistoimenpiteitä mainittujen tietojen avulla. Uudella tehtävällä tuetaan hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa.

Lisäksi nyt annetun hallituksen esityksen avulla selkeytettäisiin nykyinen epäselvä oikeustila Palkeita koskevassa lainsäädännössä. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon nykyisten tehtävien ja palvelujen tuottamisessa tarvittavien tietojen osalta Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus olisi esityksen mukaan yhteisrekisterinpitäjä eräiden asiakkaidensa kanssa.

Esitys täsmentyi jatkovalmistelussa

Luonnos hallituksen esityksestä oli lausuntokierroksella viime vuoden lopulla ja lausunnoissa saatiin arvokasta palautetta lakiehdotusten täsmentämiseksi. Valmistelussa kuultiin jo aiemmin myös tietosuojavaltuutetun toimistoa ja valtioneuvoston tietosuojavastaavien verkoston edustajia sekä valtioneuvoston hallintoyksikköä.

Esitystä on tarkennettu analysointi- ja raportointipalvelujen, henkilötietojen käsittelyn ja tietosisältöjen kuvauksen osalta sekä tietosuoja-asetuksen mukaan erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvan sairauspoissaolon keston osalta sen tarkempi määritelmä ja käsittelyprosessi. Lisäksi täsmennettiin palvelukeskuksen ja sen eräiden asiakkaiden yhteisrekisterinpitämiseen liittyviä tehtäviä ja vastuista sekä selkeytettiin kuvausta rekisteröidyn oikeuksista.

Eteneminen

Annettu hallituksen esitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Tarkoitus on, että lakimuutokset tulisivat voimaan syksyllä 2020.

Saman aikaisesti Tietokiri-hankkeessa jatketaan käytännön valmisteluja tietojen käyttöön saamiseksi yhteistyössä yhteisten palveluntuottajien ja  virastojen kanssa. Etenkin turvallisuussektorin asiantuntemus ja heidän erityistarpeensa otetaan huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdissa.

Tutustu hallituksen esityksen sisältöön valtioneuvoston sivuilla. 

Lisätietoja hallituksen esityksestä antavat:

neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi

finanssineuvos Markus Siltanen, puh. 02955 30263, markus.siltanen(at)vm.fi

erityisasiantuntija Pauliina Pussinen, puh. 02911 30108, pauliina.pussinen(at)vm.fi

#hallituksenesitys #tietokiri #valtiokonttori #palkeet #valtiovarainministeriö #analysointi #raportointi

Avainsanat: , , ,

Tietoa kirjoittajasta: